Biên bản cuộc họp 29-05-2016

29/05/2016

Thiện Nguyện Tanpopo   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Để gió cuốn đi                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BIÊN […]

Biên bản cuộc họp 12-05-2016

13/05/2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 1.Thời gian: 20g00 – 22g30, Ngày 12-05-2016 2.Địa điểm: Địa điểm: Nhà CLB, Nam Cao, Đà Nẵng 3.Nội dung: Giới thiệu […]