Biên bản cuộc họp 12-05-2016

13/05/2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 1.Thời gian: 20g00 – 22g30, Ngày 12-05-2016 2.Địa điểm: Địa điểm: Nhà CLB, Nam Cao, Đà Nẵng 3.Nội dung: Giới thiệu […]

1 2 3 4 5 6