Từ điển Tiếng Việt – Cơ tu, Cơ tu – Việt

“Từ điển Cơtu – Việt, Việt – Cơ tu” được UBND tỉnh Quảng Nam phát hành , trong đó, có 4.500 từ ngữ Cơtu được đối chiếu với tiếng Việt và 5.000 từ ngữ tiếng Việt đối chiếu với tiếng Cơtu.
Từ điển bao gồm những từ ngữ cơ bản thường dùng của tiếng Việt và tiếng Cơtu do Viện Ngôn ngữ học phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam thực hiện.

Một số Tài liệu tiếng Cơ Tu